Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti VEHEN  s. r. o., IČ:246 95 611, se sídlem Bubenečská 41, Praha 6, 16000.

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.vlasyprodej.cz, který je provozován společností  VEHEN  s. r. o., IČ:246 95 611, se sídlem Bubenečská 41, Praha 6, 16000. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi VEHEN s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

Prodávající:

Prodávajícím je (společnost) VEHEN  s. r. o., IČ:246 95 611, se sídlem Bubenečská 41, Praha 6, 16000.

Kupující:
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je  v souladu s ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku, (především obchodní společnosti),  a dále osoba, která podniká na základě živnostenského nebo jiného oprávnění podle jiného zákona..

Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Spotřebitelská Smlouva:

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Potvrdit registraci a Potvrdit objednávku) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující se svobodně rozhodne, zda se zaregistruje či ne, nákup lze provést i bez trvalé registrace.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil, či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Úvodním ustanovení těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (odvolání tohoto souhlasu nebo žádost o vymazání z databáze je možné pouze zasláním zprávy na email: info-evropskevlasy@seznam.cz ). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info-evropskevlasy@seznam.cz, nebo sám opravit po přihlášení kliknutím v Můj účet na „změna údajů“, nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky na telefonním čísle 733 365 883.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Určité druhy zboží je třeba z kapacitních a ekonomických důvodů objednat u dodavatele nebo zpracovat na zakázku (melírované pramínky apod.) Informaci o výše uvedeném Kupující získá v detailu produktu, popř. od Prodávajícího. V takovémto případě je Kupující povinen před objednáním zboží u dodavatele uhradit Prodávajícímu zálohu ve výši 50 % z prodejní ceny zboží. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební podmínky uvedené v části 5. těchto VOP, a to pod body Platba předem bankovním převodem. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1. rok ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

•Platba v hotovosti při převzetí

•Platba dobírkou – platba PPL v hotovosti při převzetí

•Platba předem bankovním převodem v případě zakázkového zpracování

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů, pokud není u produktu uvedeno jinak. V běžných případech zboží expedujeme do 2  pracovních dní od objednání. O konečném termínu dodání je Kupující vždy informován emailem nebo telefonicky. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

•Osobní převzetí

•PPL

Do 14-ti dnů od zakoupení zboží poskytujeme možnost výměny zboží zdarma, přičemž v rámci této bezplatné výměny je možné zboží zaslat kupujícímu 1 krát, a to formou zaslání jiného produktu. Zboží však musí být nepoužito a bez známek opotřebení.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Prodávající.

V případě objednávky zboží v hodnotě nad 3000,- Kč nese, jako bonus, náklady na dopravu a platbu Prodávající.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; u prodeje přírodních vlasů, jako produktů lidského těla je záruka dva měsíce (doba je dostatečná na projevení skrytých vad)

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

U vlasů a produktů z přírodních vlasů se záruka nevztahuje na přirozené vlastnosti těchto produktů, jako je lámání, třepení konečků a vysušenost vlasů nedostatečnou péčí, zejména u odbarvovaných vlasů !

Změna stavu vlasů znamená, že jsou vlasy Vámi chemicky upraveny (barva, tónování, odbarvení, trvalá, ostatní chemické a tepelné procesy), v tomto případě není možná výměna vlasů nebo vrácení peněz v plné výši. Použité vlasy, které jsou nošeny několik dnů a týdnů, nelze také vrátit za původní plnou cenu - NEJSME PŮJČOVNA.

Kupujícímu je doporučeno před aplikací zakoupených vlasových pramenů sobě nebo svému zákazníkovi, vždy vlasové prameny umýt (šamponem a s použitím masky) a nechat je volně uschnout, aby si byl jistý a spokojený s jejich strukturou po umytí a také zjistil, jak se vlasy během umývání chovají. Na reklamace již nasazených  vlasových pramenů, které si kupující před nasazením umytím neprověřil, nebude brána zřetel. Během umytí vlasových pramenů se VŽDY projeví skryté vady.
U jakýchkoliv chemických procesů ze strany kupujícího (barvení, tónování, odbarvování, trvalení atd.) doporučujeme vždy vyzkoušet pouze na malém množství vlasů - pár pramenů či gramů - aby nedošlo k celkovému poškození vlasů. Rekamace či výměna vlasů pak není možná.

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, dodací list), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

V případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady - Kupující může po dohodě s Prodávajícím využít bezplatné výměny a aplikace nových vlasových pramenů u Prodávajícího, v případě prokázání vadného zboží - lidských vlasů.

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

Kupující může po dohodě s Prodávajícím využít bezplatné výměny a aplikace nových vlasových pramenů u Prodávajícího, v případě prokázání vadného zboží - lidských vlasů.

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci

c.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách. Při uplatnění práv z vadného plnění a z poskytnuté záruky platí ust. § 1921 an. Občanského zákoníku.

Reklamace se nevztahují na případy:

•vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího.

•prokazatelných nedovolených zásahů do zboží (barvení, žehlení, trvalení a jiné chemické úpravy)

•změna stavu vlasů znamená, že jsou vlasy Vámi chemicky upraveny (barva, tónování, odbarvení, trvalá, ostatní chemické a tepelné procesy), v tomto případě není možná výměna vlasů nebo vrácení peněz v plné výši. Použité vlasy, které jsou nošeny několik dnů a týdnů, nelze také vrátit za původní plnou cenu - NEJSME PŮJČOVNA.

•na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty

•vady způsobené vlivem živelných katastrof

Tento reklamační řád je nedílnou součástí VOP. Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako list dodací a list záruční. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je kupující vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky a jejich kopii obdrží, jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.

Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha zakoupeného zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad (Faktura - daňový doklad) o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí.

V záručním listu Prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. 

9. Odstoupení od Smlouvy

a)            Právo odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení spotřebitele od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

Výše uvedené se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem. V případě odstoupení od smlouvy kupujícího – podnikatele – se řídí práva a povinnosti ust. § 2001 an. Občanského zákoníku.

b)           Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Spotřebitel  nese v případě odstoupení od smlouvy náklady na vrácení zboží.

Prodávající vrátí spotřebiteli  bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či pro případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost krajského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc krajského soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2016 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Eshopy prodávájícího: www.vlasyprodej.cz,  www.prodej-vlasu.com, www.evropskevlasy.cz

Jak nakupovat

1.Výběr zboží

Zboží je na našich stránkách zařazeno do katalogu, který se skládá z kategorií a podkategorií. V levém menu si vyberete příslušnou kategorii, např. Evropské vlasy, pak podkategorii, o kterou máte zájem, např. Evropské vlasy - Prameny a poté již konkrétní délku. Zobrazí se Vám nabídka vlasů v různých barvách. U každého produktu je podrobný popis zboží a fotografie a také nabídka výběru Struktury vlasů (rovné, mírná vlna, vlnité) a Metody (keratin, micro ring, trubičky).
Při výběru kategorie Evropské vlasy - gramy a Východoevropské vlasy - gramy, není možnost volby Metody, protože tyto vlasy jsou prodávány ve volném stavu, tj. na gramy.

Ceny

Ceny u produktů jsou včetně 21% DPH.

2. Objednání zboží

U vybraného zboží, např. Evropské vlasy - Prameny, délka 25-30cm, světlá blond zadejte množství pramenů, které potřebujete. Balení je po 20 pramenech, pokud potřebujete pramenů např. 100, zadejte počet kusů 5.

V případě, že si přejete objednat lichý počet pramenů, tj. 30, 50, 70.. atd. pak zadejte množství požadovaných pramínků takto:

 30 pramenů - vložíte do košíku položku 1,5
 50 pramenů - vložíte do košíku položku 2,5
 70 pramenů - vložíte do košíku položku 3,5
 90 pramenů - vložíte do košíku položku 4,5
110 pramenů - vložíte do košíku položku 5,5
130 pramenů - vložíte do košíku položku 6,5
150 pramenů - vložíte do košíku položku 7,5
170 pramenů - vložíte do košíku položku 8,5

Nejnižší počet pro objednání pramenů je 20 ks, tedy 1 balení. V případě nejasností nás prosím kontaktujte na emailu info-evropskevlasy@seznam.cz

Po vložení zboží do nákupního košíku můžete pokračovat v nákupu, anebo přejít k objednání zboží. V objednávce můžete uvést své speciální požadavky na barvu, délku či strukturu vlasů. Dále si vyberte způsob dopravy a platby. Při objednávce nad 3000,- Kč je poštovné ZDARMA.

Při zadání volby "osobní odběr" Vám zboží připravíme u nás na provozovně na adrese Bubenečská 41, Praha 6. Telefonicky Vás bude kontaktovat asistentka prodeje, tel. 733 365 883.

Vyplňte správně své dodací a fakturační údaje, podnikatelé uvedou své IČ a DIČ. Pro usnadnění při Vašem příštím nákupu se zaregistrujte, zvolte si své přihlašovací jméno a heslo, kterým se přihlásíte na svůj účet, budete tak mít přehled o svých objednávkách.
Po odeslání objednávky Vám na Váš e-mail přijde zpráva s opisem Vaší objednávky.

3. Odeslání objednávky

Při přijetí objednávky v pracovní dny do 12.00 může být Vaše zásilka ještě tentýž den expedována, tj. předána přepravci PPL - v závislosti na množství objednávek. Pokud vlasy, které jste si vybrali nejsou připravené na daný typ metody, objednávka se odešle následující pracovní den. 

4. Převzetí zásilky

Při převzetí zásilky si prosím zkontrolujte neporušenost obalu zásilky. V případě, že uvidíte zjevné vady na obalu - roztržená obálka, pootevřená obálka, zásilku nepřebírejte a tuto skutečnost uveďte do dodacího protokolu dopravci PPL. Zákazník si obsah zásilky může v přítomnosti řidiče zkontrolovat.

5. Kontrola obsahu zásilky (vlasů)

Před samotným prodloužením vlasů si vlasy pečlivě zkontrolujte, zda Vám vyhovují barvou, kvalitou a strukturou.

Jak správně poznáte strukturu vlasů?

Vlasy jemně umyjte šamponem a vyživte kvalitní maskou či kondicionérem. Poté důkladně smyjte vodou a přebytečnou vodu z vlasů jemně osušte ručníkem, nechte vlasy přirozeně uschnout ve svislé poloze. Vlasy myjte pouze 5 cm pod gumičkou, ve které Vám byly dodány. Gumičku nikdy před mytím vlasů nesundávejte! Pokud Vám z nějakého důvodu vlasy nevyhovují je možná výměna nebo vrácení peněz, ale pouze u vlasů, které nebyly použity a jsou v původním stavu, ve kterém Vám byly dodány. 

6. Změna stavu vlasů

Změna stavu vlasů znamená, že jsou vlasy Vámi chemicky upraveny (barva, tónování, odbarvení, trvalá, ostatní chemické a tepelné procesy), v tomto případě není možná výměna vlasů nebo vrácení peněz v plné výši. Použité vlasy, které jsou nošeny několik dnů a týdnů, nelze také vrátit za původní plnou cenu - NEJSME PŮJČOVNA.


7. Péče o prodloužené vlasy

Péče o prodloužené vlasy:

Na prodloužené vlasy, i když se jedná výhradně o lidské vlasy ustřižené v copech, používejte pouze kvalitní kosmetiku, zakoupenou v kadeřnických salonech anebo kosmetické přípravky doporučené Vaší kadeřnicí, která má s prodlužováním vlasů zkušenosti. Na vlasy nepoužívejte kosmetiku a jiné přípravky obsahující ovocné kyseliny, mohlo by dojít k narušení keratinových spojů. 
Vlasy si umývejte pouze v záklonu nikoliv v předklonu, mohlo by dojít k vytrhání Vašich vlastních vlasů.  Šampon do vlasů aplikujte jemným vmačkáváním po celé jejich délce, vlasy nikdy neumývejte třením mezi dlaněmi anebo krouživými pohyby - předejdete tím zacuchání prodloužených vlasů Vašimi vlastními. Obzvášť barvené a odbarvené vlasy nikdy nečešte mokré. Po umytí vlasů šamponem, aplikujte kvalitní masku do délek a konců vlasů, zvláštní péči věnujte především odbarveným vlasům. Pak lze použít olejíčky a různé hydratační přípravky do délek i konců vlasů.
Vyhněte se každodennímu používání tepelných přístrojů a vlasy chemicky nezatěžujte. V případě že, vlasy potřebujete dotónovat či odbarvit, doporučujeme zkoušku na malém množství pramenů (max. 5ks), aby jste věděli, jaký bude výsledný efekt a předešli tak nežádoucí barvě, či poškození všech vlasů ze zásilky.

Jedná se o lidské vlasy ve stejném růstovém směru, každý cop pochází většinou od jednoho člověka, každý cop je tedy originál. Mezi jednotlivými objednávkami vlasů s různým časovým odstupem, se tak mohou projevit rozdíly v barevnosti vlasů. Vzhledem k tomu, že se jedná o lidské vlasy budou se jim přirozeně ulamovat konečky, zvláště pak u odbarvených vlasů. U vlasů s nedostatečnou péčí se zkrátí jejich životnost, po kterou mohou být nošeny.

8. Reklamace

Nevyhovující zboží vždy zasílejte na naši fakturační adresu, uvedenou na faktuře. Popište závadu a také zda požadujete výměnu vlasů, či výměnu vlasů. Váš požadavek bude vyřízen během několika pracovních dní po obdržení Vaši zásilky. V případě neúplnosti požadavku z Vaši strany, Vás budeme kontaktovat telefonicky anebo emailem. Ostatní se řídí "obchodními podmínkami".


9. Emailová komunikace, dále komunikace přes sms a whatsapp

Tento e-mail je určen pouze pro jeho adresáta/adresáty a může obsahovat důvěrné informace, jejichž ochrana může být vyžadována právními předpisy.
Jestliže jste zprávu obdržel(a) omylem, neprodleně informujte jejího odesílatele a tuto zprávu, její přílohy a případné kopie ihned vymažte. Jakákoli forma užití, zveřejněni, reprodukce, kopírování, distribuce a šíření této zprávy je v takovém případě zakázána.
This e-mail transmission is intended solely for the ordinary user of the e-mail address to which it was addressed. It may contain legally privileged and or confidential information.
If you have received this e-mail in error or are not an intended recipient please inform the sender with-out delay and delete this e-mail, attachments and possible copies immediately. The unauthorized use, disclosure, distribution and/or copying of this e-mail or any information it contains is prohibited.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace